พิธีมอบรางวัลและมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติคุณประจำปี 2565

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความยินดียิ่ง
เนื่องในโอกาสที่ คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร
ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ปูชนียบุคคลแห่งชาติ รางวัล "จตุรงค์" สาขาพัฒนาหน่วยงานและองค์กรดีเด่น
พร้อมด้วย คุณวรางคณา ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เข้ารับประกาศเกียรติคุณรางวัล "ญาณสังวร" สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น
ซึ่งจัดโดย โครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน และสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ โดยมี พลตรี หม่อมราชวงศ์ วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบรางวัลและมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติคุณประจำปี 2565
ซึ่งมีกำหนดการพิธีประทานรางวัล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ตกรุงเทพฯ