โครงการสวดมนต์นั่งสมาธิ เดือนพฤษภาคม 2565

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดโครงการสวดมนต์และนั่งสมาธิประจำปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในครั้งนี้ คุณรัตนา เจาวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นประธานการจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม โครงการดังกล่าวเน้นการปฎิบัติเป็นหลัก มีการฝึกพัฒนาจิตใจโดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งถือเป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนคิด ทำด้วยเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณรัตนา เจาวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ผู้บริหารและพนักงาน

เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิประจำเดือนพฤษภาคม 2565