การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 เวลา 10.00 น.

บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ