การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 เวลา 10.00 น.