IND สวดมนต์นั่งสมาธิประจำเดือนมิถุนายน 2565

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND
จัดโครงการสวดมนต์และนั่งสมาธิประจำปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
โดยในครั้งนี้ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานการจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน
โครงการดังกล่าวเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก มีการฝึกพัฒนาจิตใจโดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งถือเป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนคิด ทำด้วยเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน
กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)