IND รับการตรวจสอบตรามาตรฐานสากล ISO 9001-2015 ประจำปี 2565

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND รับการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 ประจำปี 2565 โดยบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด (URS) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ในการนี้ ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ ในฐานะประธานกรรมการ ISO และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบ ณ ห้องประชุมชั้น 7 บมจ.อินเด็กซ์ฯ สำนักงานใหญ่