อบรมหลักสูตร “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)”

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน ในหลักสูตร "การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” โดยมีท่านอาจารย์มยุรี ชวนชม จากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) หรือ PDPA Thailand เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกระบวนการเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานสำหรับองค์กร ให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การฝึกอบรมครั้งนี้มีคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม ทั้งหมด 46 ท่าน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)