อบรม ISO

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดการฝึกอบรม ISO แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยได้รับเกียรติจาก คุณธิดารัตน์ สลักคำ บริษัท ยูไนเต็ด เทรนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากรการฝึกอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จำนวน 59 ท่าน แบ่งเป็นสำนักงานใหญ่ 51 ท่าน และโครงการ 8 ท่าน การฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 วัน ดังนี้
วันที่ 24 พฤศจิกายน 65 : อบรมหัวข้อ ISO 9001 : 2015 Awareness and Requirement
วันที่ 25 พฤศจิกายน 65 : อบรมหัวข้อ ISO 19011 : 2018 According to ISO 9001 : 2015
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการนำระบบการบริหารด้านคุณภาพมาประยุกต์ใช้
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในระบบบริหารด้านคุณภาพขององค์กร
3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงเอกสารเพื่อให้สอดคล้องกับ ISO 9001 : 2015 ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงหลักการตรวจประเมินที่เป็นมาตรฐานและการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกทักษะและเข้าใจการวางแผน การตรวจประเมิน การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน
6. เพื่อสร้างผู้ตรวจประเมินระบบภายในองค์กร ที่มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจตามมาตรฐานแนวทางการตรวจประเมิน
จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้นG, ชั้น4 และชั้น7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)