ฝึกอบรม "ความรู้เบื้องต้น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดฝึกอบรม "ความรู้เบื้องต้น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณเอกรัตน์ บุณยรัตนกลิน ประธานสำนักตรวจสอบพิเศษและกรรมการบริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 7 และทางระบบ ZOOM
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1. เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความเข้าใจเกี่ยวกับการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
2. เพื่อสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
3. เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การอบรมจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ชั้น7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานปฏิบัติการ
กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
วิทยาการในการฝึกอบรมโดย คุณเอกรัตน์ บุณยรัตนกลิน ประธานสำนักตรวจสอบพิเศษ และกรรมการบริหาร
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด 15 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ณ ห้องประชุมชั้น 7 และระบบ Zoom