ลงนามสัญญางานจ้างวิศวกรที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างไทย-มาเลเซีย สายสตูลเปอร์ลิส