โครงการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในแผนการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พร้อมทบทวนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที และช่วยลดความเสียหายต่อทรัพย์สิน จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)