พิธีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ครบอายุงาน 10 ปี 15 ปี และ 25 ปี ขึ้นไป, พิธีการมอบโล่และเงินเกษียณอายุ

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ได้จัดพิธีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารและ พนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ครบอายุงาน 10 ปี 15 ปี และ 25 ปีขึ้นไป ประจำปี 2565 และพิธีการมอบโล่และเงินเกษียณอายุแด่ พนักงานเกษียณอายุประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มอบรางวัลโดยมีผู้รับรางวัลจำนวนดังต่อไปนี้ พนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี จำนวน 9 ท่าน, พนักงานที่มีอายุงาน 15 ปี จำนวน 4 ท่าน, พนักที่มีอายุงาน 20 ปี จำนวน 3 ท่าน, พนักงานที่มีอายุงาน 25 ปี จำนวน 2 ท่าน และพิธีการมอบโล่และเงินเกษียณอายุ แด่พนักงานเกษียณอายุประจำปี 2565 จำนวน 4 ท่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แด่พนักงาน และให้พนักงานได้เห็นคุณค่า

ในการทำงานของตนเอง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมองค์กรที่ดีต่อไป