จัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิด ประจำเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2566

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน มกราคม และกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกเดือน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา