มอบโล่ และประกาศเกียรติคุณให้ผู้บริหารระดับสูง

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท
มอบโล่ และประกาศเกียรติคุณให้ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2526 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปฏิบัติงานครบ 40 ปี
2. ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานปฏิบัติการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2565-พ.ศ. 2566
3. คุณสุชาติ เกตุจินากูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานปฏิบัติการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2565