IND สนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรมเดินวิ่ง “ปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 22”

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND
โดยคุณวรางคณา ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมพนักงาน
เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบน้ำดื่ม INDEX จำนวน 600 ขวด ให้กับสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง “ปิ่นหทัยรัน ครั้งที่ 22” โดยกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมจัดหารายได้สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา