ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ในเดือนกันยายน

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ กรรมการบริหาร พร้อมผู้บริหาร ที่ปรึกษา และ พนักงานร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหาร
ที่ครบรอบวันเกิดในเดือนกันยายนนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามให้กับองค์กร และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานบริษัท โดยจัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)