IND ร่วมงานสัมมนา “เหลียวหลัง แลหน้า การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยในบริบทใหม่”

ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานกรรมการบริหารคุณรัฐวิชญ์  ณ ลำพูน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานบริหารและดร.สุรินทร์ โซนี่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจเข้าร่วมงานสัมมนา
“เหลียวหลัง แลหน้า การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยในบริบทใหม่” มุ่งพัฒนาขีดความสามารถการคมนาคมทางอากาศ ลดต้นทุน-เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ และรองรับการเดินทางที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
จัดโดยคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น