โครงการอบรมวิศวกรที่ปรึกษาและนวัตกรรมการบริหาร

พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริษัท, ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานกรรมการบริหารและ ดร.พรลภัส ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คณะกรรมการ ท่านที่ปรึกษา ผู้บริหารและพนักงาน
ร่วมโครงการอบรมวิศวกรที่ปรึกษาและนวัตกรรมการบริหาร โดยมีวิทยากรจากภายนอกจำนวน 4 ท่าน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพล ก่อฐานะ บรรยายหัวข้อ
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมดิจิทัล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ บรรยายหัวข้อวัฒนธรรมองค์กร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ปราณี บรรยายหัวข้อ
ทัศนคติความเสี่ยง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม สุวรรณเดช การใช้นวัตกรรมการบริหารและการเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณ กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-23 กันยายน พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุม ชั้น 7
และห้องประชุมชั้น 4 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ โรงแรมวังสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา