จัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิด
ในเดือนกันยายน 2566 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
ทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและจัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกเดือน
ในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566