กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้จัดโครงการ “กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง”
โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าเยี่ยมชมโครงการทั้งหมด 3 สถานที่ ดังนี้
สถานที่ 1 : สำนักงานโครงการ
สถานที่ 2 : สถานี กลางบางซื่อ
สถานที่ 3 : สถานี วัดเสมียนนารี
เพื่อดูความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

สถานที่ 1 : สำนักงานโครงการ

“กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง”
โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด


ประธานกรรมการบริษัท พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน พร้อมทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
เข้ารับฟังบรรยายความคืบหน้าโครงการ


ประธานกรรมการบริษัท พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ
สอบถามความคืบหน้าโครงการกับทางผู้บรรยาย


คุณทรงชัย สิทธิพรพันธ์ บรรยายภาพรวมความคืบหน้าโครงการ


ประธานกรรมการบริษัท พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ มอบของที่ระลึก
ให้กับผู้บรรยาย คุณทรงชัย สิทธิพรพันธ์


ประธานกรรมการบริษัท พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ มอบของที่ระลึก
ให้กับผู้บรรยาย คุณสุพจน์ จิราพันธุ์


ประธานกรรมการบริษัท พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ มอบของที่ระลึก
ให้กับผู้บรรยาย คุณพัฒนพงษ์ ภาคอรรถ

สถานที่ 2 : สถานี กลางบางซื่อ


คณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ ณ สถานีกลางบางซื่อเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ ณ สถานีกลางบางซื่อ


คุณทรงชัย สิทธิพรพันธ์ อธิบายความคืบหน้าให้กับประธานกรรมการบริษัท
พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ณ สถานีกลางบางซื่อ


เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ ณ สถานีกลางบางซื่อ


ที่ปรึกษาทางการเงิน APM
เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ในครั้งนี้ด้วย
 

เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ ณ สถานีกลางบางซื่อ


คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ถ่ายรูปหมู่ ณ สถานีกลางบางซื่อ


เสร็จสิ้นการเยี่ยมชม สถานีกลางบางซื่อ
คณะผู้บริหารและพนักงาน ออกเดินทางไปเยี่ยมชม สถานีวัดเสมียนนารี เป็นลำดับต่อไป

สถานที่ 3 : สถานี วัดเสมียนนารี


คณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ ณ สถานีวัดเสมียนนารี


เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ ณ สถานีวัดเสมียนนารี


คณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ ณ สถานีวัดเสมียนนารี


เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ ณ สถานีวัดเสมียนนารี