งานสัมมนา Powering the Future : Sustainable Energy and Solar Solution

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณนันท์นภัส คงรอด ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน, คุณชัยพร ไทรเกตุ วิศวกรไฟฟ้า, คุณอัจฉรา โพธิน ผู้จัดการฝ่ายการเงินและคุณสุวภัทร บุญคุณาพงษ์ พนักงานการเงิน เข้าร่วมงานสัมมนา Powering the Future : Sustainable Energy and Solar Solution งานให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ โซลาร์เซลล์ จัดขึ้นโดย ธนาคารยูโอบี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566  ณ UOB Plaza Auditorium