โครงการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในแผนการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พร้อมทบทวนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที และช่วยลดความเสียหายต่อทรัพย์สิน จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)