โครงการ "ฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2562"

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้จัดโครงการ "ฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2562" 
โดยในครั้งนี้ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 สถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ.สวนสนประดิพัทธ์ (แห่งที่ 2) อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มาบรรยายในครั้งนี้
โดยมีหัวข้อในการบรรยายคือ 1) Open Mind เปิดใจปรับทัศนคติ 2) พัฒนาความคิด พัฒนาการทำงาน และ 3) ความสำคัญ ของการทำงานเป็นทีม
ซึ่งการจัดอบรมสัมมนาดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้จัดเป็นประจำทุกปีเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร


ฝ่ายลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมสัมมนา ในโครงการ “ฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2562”พิธีกร เรียนเชิญประธานจัดงาน คุณศันสนีย์ ศรีภิรมย์ ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้


ประธานจัดงาน คุณศันสนีย์ ศรีภิรมย์ ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ขึ้นกล่าวเปิดงาน


โครงการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2562

ท่านที่ปรึกษา, ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2562


วิทยากรผู้บรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์
อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


บรรยากาศการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2562


บรรยากาศการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2562


บรรยากาศการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2562


บรรยากาศการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2562


บรรยากาศการฝึกอบรมผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2562


กิจกรรมสันทนาการ


กิจกรรมสันทนาการ


กิจกรรมสันทนาการ


กิจกรรมสันทนาการ


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน มอบของรางวัลให้กับผู้ชนะกิจกรรมสันทนาการ


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน มอบของรางวัลให้กับผู้ชนะกิจกรรมสันทนาการ


ประธานกรรมการบริษัท พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร


ประธานกรรมการบริษัท พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรและทีมงานผู้บรรยาย


ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ รับมอบวุฒิบัตร


ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ รับมอบวุฒิบัตร