งานสัมมนา Sustainability Innovation Programme (SIP) & Sustainability Compass

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณวรางคณา ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณนันท์นภัส คงรอด ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน คุณนุกูล เห็นเจริญสุข ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารโครงการพิเศษ และตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมงานสัมมนา Sustainability Innovation Programme (SIP) & Sustainability Compass งานสร้างแผนธุรกิจยั่งยืนพร้อมทั้งประเมินความพร้อมขององค์กรด้วยเครื่องมือใหม่ UOB Sustainability Compass จัดขึ้นโดย ธนาคารยูโอบี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ UOB Plaza ห้อง Auditorium