“กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมโครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ส่วนต่อขยาย 5 สถานี)”

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้จัดโครงการ “กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมโครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ส่วนต่อขยาย 5 สถานี)”
ทางคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าเยี่ยมชมสถานีช่วงต่อขยาย 5 สถานี ดังนี้
สถานีที่ 1 : สถานีวัดมังกร, สถานีที่ 2 : สถานีสามยอด,
สถานีที่ 3 : สถานีสนามไชย, สถานีที่ 4 : สถานีอิสรภาพ, สถานีที่ 5 : สถานีท่าพระ
โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับและบริการ ส่วนธุรกิจสัมพันธ์ระบบราง จากทางบริษัท BEM ให้การต้อนรับและพาเข้าเยี่ยมชมพร้อมบรรยายทั้ง 5 สถานีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เดินทางถึง สถานีวัดมังกรผู้จัดการแผนกต้อนรับและบริการส่วนธุรกิจสัมพันธ์ระบบราง จากบริษัท BEM คุณอรสา ชาญวลิชล กล่าวต้อนรับทางคณะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน รับฟังบรรยายจากทางเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับและบริการฯ บริษัท BEM เรื่องการใช้งานเครื่องออกบัตรโดยสารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ สถานีวัดมังกรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน รับฟังบรรยายการตกแต่งสถานีวัดมังกรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน เดินทางไปขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อไปยังสถานีสามยอดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน ขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อเดินทางไปยังสถานีสามยอดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน ขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อเดินทางไปยังสถานีสามยอดสถานีวัดมังกรสถานีวัดมังกรสถานีวัดมังกรสถานีวัดมังกรสถานีวัดมังกรสถานที่ 2 : สถานีสามยอด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน ขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อเดินทางไปยังสถานีสามยอดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
เดินทางถึง สถานีสามยอดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน รับฟังบรรยายการตกแต่งสถานีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน ณ สถานีสามยอดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ถ่ายรูปร่วมกับเจ้าหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน ถ่ายรูปร่วมกัน ณ สถานีสามยอด
 


สถานีสามยอดสถานีสามยอดสถานีสามยอด สถานที่ 3 : สถานีสนามไชย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน เดินทางถึงสถานีสนามไชยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน รับฟังบรรยายการตกแต่งสถานีสนามไชยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน รับฟังบรรยายการตกแต่งสถานีสนามไชย
 


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา
และผู้บริหาร ถ่ายรูปร่วมกัน ณ สถานีสนามไชยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
และ Project Manager คุณ ผานิช นิลอุบล ถ่ายรูปร่วมกัน ณ สถานีสนามไชย
 


ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ คุณ ธัญทิพย์ เนตรอนุวัฒน์ ณ สถานีสนามไชยสถานีสนามไชยสถานีสนามไชยสถานีสนามไชยสถานที่ 4 : สถานีอิสรภาพ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน เดินทางถึงสถานีอิสรภาพ 
 


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา และผู้บริหาร ถ่ายรูปร่วมกัน ณ สถานีอิสรภาพประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน รับฟังบรรยายการตกแต่งสถานีอิสรภาพ
 


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน รับฟังบรรยายการตกแต่งสถานีอิสรภาพประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน ขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อเดินทางไปยังสถานีท่าพระประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน ขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อเดินทางไปยังสถานีท่าพระ
 


สถานีอิสรภาพสถานที่ 5 : สถานีท่าพระ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน เดินทางถึงสถานีท่าพระประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน เดินทางถึงสถานีท่าพระประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ท่านที่ปรึกษา คณะผู้บริหารและพนักงาน ถ่ายรูปร่วมกัน ณ สถานีท่าพระ
 


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน มอบของที่ระลึกให้กับที่ปรึกษา คุณณัฐ จารุจินดา ณ สถานีท่าพระประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน มอบของที่ระลึกให้กับ
ผู้จัดการส่วนสถานีสายสีน้ำเงิน 2 คุณสุรวุฒิ เกษมรัชดารักษ์ ณ สถานีท่าพระประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน มอบของที่ระลึกให้กับ
ผจก.แผนกต้อนรับและบริการส่วนธุรกิจสัมพันธ์ระบบราง คุณอรสา ชาญวลิชล ณ สถานีท่าพระประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน มอบของที่ระลึกให้กับ
เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับและบริการส่วนธุรกิจสัมพันธ์ระบบราง คุณสำอาง ร่มไทร ณ สถานีท่าพระรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ณ สถานีท่าพระรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ณ สถานีท่าพระผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ คุณ ธัญทิพย์ เนตรอนุวัฒน์
และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์กร คุณอธิป อ่วมอร่าม
ถ่ายรูปร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับและบริการส่วนธุรกิจสัมพันธ์ระบบราง ณ สถานีท่าพระ