ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้จัดหลักสูตร ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมทบทวนการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ปฎิบัติหน้าที่ และช่วยลดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ครั้งนี้จัดขึ้น ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัท อินเด็กซ์ฯ (สำนักงานใหญ่)ผู้จัดการฝ่ายบุคคล คุณวิลาวัลย์  พรหมอุปถัมภ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน กล่าวเปิดงานวิทยากร จ.ส.ต.ทองปอน ลัดหนองขี บรรยายแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
วิทยากร จ.ส.ต.ทองปอน ลัดหนองขี บรรยายแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน,
คณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯวิทยากร จ.ส.ต.ทองปอน ลัดหนองขี อธิบายชนิดของถังดับเพลิงวิทยากร จ.ส.ต.ทองปอน ลัดหนองขี
สาธิตวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้จำลองสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ฝึกซ้อมอพยพหนีภัยฝึกซ้อมอพยพหนีภัยฝึกซ้อมอพยพหนีภัยฝึกซ้อมอพยพหนีภัยฝึกซ้อมอพยพหนีภัยฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนามฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนามฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนามฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนามฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนามฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนามฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนามฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนามฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนามฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนามฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนามฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนาม
ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, ภาคสนามวิทยากร, คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ฯ
ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันหลังจบหลักสูตร