การจัดการความรู้เชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้จัดหลักสูตร การจัดการความรู้เชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยืน เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด และวางระบบการจัดการความรู้ในองค์กรได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและลักษณะธุรกิจทั้งยังสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ในองค์กรได้ การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 และวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ บริษัท อินเด็กซ์ฯ (สำนักงานใหญ่) ชั้น 7