พิธีลงนามสัญญา โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้จัดพิธีลงนามสัญญากับบริษัทคู่สัญญา โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันไป ภาคเหนือ ในส่วนงานจ้างติดตั้งวัสดุป้องกันฉนวนหุ้มท่อ พิธีลงนามสัญญาจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ บริษัท อินเด็กซ์ฯ (สำนักงานใหญ่) ห้องประชุม ชั้น 7
พิธีกรกล่าวต้อนรับคณะผู้บร
ิหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด และบริษัทคู่สัญญา ทั้ง 2 บริษัทบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด โดยผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที
่บริหารสายงานวิศวกรรม คุณถาวร จิตจง ลงนามสัญญาร่วมกับ บริษัท ไทย-อบิลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยกรรมการผู้จัดการ คุณไชยยันต์ แจงแสง ในโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ในส่วนงานจ้างติดตั้งวัสดุป้องกันฉนวนหุ้มท่อบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด โดยผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที
่บริหารสายงานวิศวกรรม คุณถาวร จิตจง ลงนามสัญญาร่วมกับ บริษัท ไทย-อบิลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยกรรมการผู้จัดการ คุณไชยยันต์ แจงแสง ในโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ในส่วนงานจ้างติดตั้งวัสดุป้องกันฉนวนหุ้มท่อพยานทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามในสัญญา
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด โดยผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิศวกรรม คุณถาวร จิตจง ลงนามสัญญาร่วมกับ บริษัท ไทย-อบิลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยกรรมการผู้จัดการ คุณไชยยันต์ แจงแสง ในโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ในส่วนงานจ้างติดตั้งวัสดุป้องกันฉนวนหุ้มท่อบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ บริษัท ไทย-อบิลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด โดยผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิศวกรรม คุณถาวร จิตจง ลงนามสัญญาร่วมกับ บริษัท เอส.เอส.อาร์.ที. (2009) จำกัด โดยกรรมการผู้จัดการ คุณณัฐภรณ์ อุดทาเจริญ ในโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ในส่วนงานจ้างติดตั้งวัสดุป้องกันฉนวนหุ้มท่อ
พยานทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามในสัญญา
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ ร่วมกับ บริษัท เอส.เอส.อาร์.ที. (2009) จำกัด
 


บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด โดยผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน มอบของที่ระลึกให้กับ บริษัท ไทย-อบิลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับมอบโดยกรรมการผู้จัดการ คุณไชยยันต์ แจงแสง
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด โดยผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน มอบของที่ระลึกให้กับ บริษัท ไทย-อบิลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับมอบโดยproject coordinator คุณพิศลย์ บูรณวิจารณ์บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด โดยผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที
่บริหารสายงานวิศวกรรม คุณถาวร จิตจง มอบของที่ระลึกให้กับ
บริษัท เอส.เอส.อาร์.ที. (2009) จำกัด รับมอบโดยกรรมการผู้จัดการ
คุณณัฐภรณ์ อุดทาเจริญบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด โดยผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที
่บริหารสายงานวิศวกรรม คุณถาวร จิตจง มอบของที่ระลึกให้กับ
บริษัท เอส.เอส.อาร์.ที. (2009) จำกัด รับมอบโดยproject manager
คุณสัชญา สถิรพงษะสุทธิบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด,

บริษัท ไทย-อบิลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท เอส.เอส.อาร์.ที. (2009) จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันหลังเสร็จพิธีลงนามสัญญา