โครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนมกราคม 2563

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดอเนื่องเป็นปีที่ 3 ฝึกอบรมโดยที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร พล.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิช ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ในโครงการดังกล่าวเน้นการปฎิบัติเป็นหลัก มีการอบรมฝึกพัฒนาจิตใจโดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ การสวดมนต์เป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่ง เป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนคิดทำด้วยเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความสามัคคี การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริษัท อินเด็กซ์ฯ (สำนักงานใหญ่) ห้องประชุมชั้น 7 ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร พล.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิช
นำผู้บริหารและพนักงานสวดมนต์
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสวดมนต์
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสวดมนต์
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสวดมนต์
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรมที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร พล.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิช
สอนเรื่องคุณธรรม ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม
 


ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร พล.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิช
นำผู้บริหารและพนักงาน นั่งสมาธิ
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรมผู้บริหารและพนักงาน นั่งสมาธิ
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรมผู้บริหารและพนักงาน นั่งสมาธิ
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม