โครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนมกราคม 2563

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดอเนื่องเป็นปีที่ 3 ฝึกอบรมโดยที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร พล.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิช ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ในโครงการดังกล่าวเน้นการปฎิบัติเป็นหลัก มีการอบรมฝึกพัฒนาจิตใจโดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ การสวดมนต์เป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่ง เป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนคิดทำด้วยเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความสามัคคี การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริษัท อินเด็กซ์ฯ (สำนักงานใหญ่) ห้องประชุมชั้น 7 ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563



ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร พล.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิช
นำผู้บริหารและพนักงานสวดมนต์
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม



ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสวดมนต์
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม



ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสวดมนต์
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม



ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสวดมนต์
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม



ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร พล.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิช
สอนเรื่องคุณธรรม ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม
 


ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร พล.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิช
นำผู้บริหารและพนักงาน นั่งสมาธิ
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม



ผู้บริหารและพนักงาน นั่งสมาธิ
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม



ผู้บริหารและพนักงาน นั่งสมาธิ
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม

 

บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ