โครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ครั้งนี้ฝึกอบรม
โดยหัวหน้าแผนกควบคุมเอกสาร คุณธนันพัชร์ จงใจพานิชเจิรญ
ซึ่งในโครงการดังกล่าวเน้นการปฎิบัติเป็นหลักมีการอบรมฝึกพัฒนาจิตใจโดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ
การสวดมนต์เป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่ง เป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนคิดทำด้วยเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความสามัคคีการฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริษัท อินเด็กซ์ฯ (สำนักงานใหญ่) ห้องประชุมชั้น 7 ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563หัวหน้าแผนกควบคุมเอกสาร คุณธนันพัชร์ จงใจพานิชเจิรญ
นำผู้บริหารและพนักงาน สวดมนต์
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสวดมนต์
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสวดมนต์
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ผู้บริหารและพนักงาน นั่งสมาธิ
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ผู้บริหารและพนักงาน นั่งสมาธิ
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ผู้บริหารและพนักงาน นั่งสมาธิ
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์