จัดประชุมเร่งด่วน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด จัดประชุมคณะผู้บริหารและพนักงาน โดยผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานวิศวกรรม คุณถาวร จิตจง ในเรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)
เนื่องจากตามที่ได้ปรากฎข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่า บัดนี้มีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) แล้วเป็นจำนวนมาก
และโรคดังกล่าว ยังได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศ รวมถึงในประเทศไทยด้วย บริษัท อินเด็กซ์ฯ จึงได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบคุลากรในองค์กร ตลอดจนการดำเนินงานของบริษัทฯ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริษัท อินเด็กซ์ฯ (สำนักงานใหญ่) ห้องประชุมชั้น 7 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563"ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิศวกรรม คุณถาวร จิตจง
จัดประชุมเร่งด่วนคณะผู้บริหารและพนักงาน
เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิศวกรรม คุณถาวร จิตจง
จัดประชุมเร่งด่วนคณะผู้บริหารและพนักงาน
เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิศวกรรม คุณถาวร จิตจง
จัดประชุมเร่งด่วนคณะผู้บริหารและพนักงาน
เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)