กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าวายุวินด์ฟาร์ม อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าวายุวินด์ฟาร์ม
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
โดยได้รับเกียติจากผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานลม คุณธฤติ  บุณยายน และคณะให้การต้อนรับพร้อมบรรยายเกี่ยวกับภาพรวม
ของการพัฒนาธุรกิจพลังงานลม, ตัวอย่างการพัฒนาโครงการฯ โรงไฟฟ้าวายุวินด์ฟาร์ม, ข้อมูลเทคนิคการทำงานของกังหันลมและระบบการผลิตไฟฟ้า
รวมถึงข้อมูลการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม ให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ฯ 
ณ โรงไฟฟ้าวายุวินด์ฟาร์ม อ.ด่านขุดทด จ.นครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
โรงไฟฟ้าวายุวินด์ฟาร์ม
ณ บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมาผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานลม คุณธฤติ บุณยายน กล่าวต้อนรับ
คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัดผู้บริหารและพนักงาน ร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจไฟฟ้าพลังงานลม ของบริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผู้บริหารและพนักงาน ร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจไฟฟ้าพลังงานลม ของบริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผู้บริหารและพนักงาน ร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจไฟฟ้าพลังงานลม ของบริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานลมคุณธฤติ บุณยายน พาคณะผู้บริหารและพนักงาน
เข้าเยี่ยมชมห้องควบคุมระบบพลังงานลมผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานลม คุณธฤติ บุณยายน พาคณะผู้บริหารและพนักงาน
เข้าเยี่ยมชมห้องควบคุมระบบพลังงานลมผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานลม คุณธฤติ บุณยายน พาคณะผู้บริหารและพนักงาน
เข้าเยี่ยมชมห้องควบคุมระบบพลังงานลมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ลงนามการเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าวายุวินด์ฟาร์มประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ,ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริยธรรม พลเอกสุนัย สัมปัตตะวนิช ,
ผปธ.สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้บริหารและพนักงาน ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
ณ  จุดถ่ายรูปกังหันลม HIGHT LIGHT ที่ 1ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ,ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริยธรรม พลเอกสุนัย สัมปัตตะวนิช ,
ผปธ.สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน และผู้บริหาร
ถ่ายภาพร่วมกัน  ณ จุดถ่ายรูปกังหันลม HIGHT LIGHT ที่ 1คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคณะเจ้าหน้าที่บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
ณ จุดถ่ายรูปกังหันลม HIGHT LIGHT ที่ 1ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ,ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริยธรรม พลเอกสุนัย สัมปัตตะวนิช ,
ผปธ.สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ถ่ายภาพร่วมกัน 
ณ บริเวณกังหันลมต้นที่ 11 จุด HIGHT LIGHT ที่ 2ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน และ ผปธ.สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ถ่ายภาพร่วมกัน 
ณ บริเวณกังหันลมต้นที่ 11  จุด HIGHT LIGHT ที่ 2ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธาน,ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริยธรรม พลเอกสุนัย สัมปัตตะวนิช ,
ผปธ.สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้บริหารและพนักงาน ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
ณ  บริเวณกังหันลมต้นที่ 11  จุด HIGHT LIGHT ที่ 2ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธาน,ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริยธรรม พลเอกสุนัย สัมปัตตะวนิช ,
ผปธ.สายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน และพนักงาน ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
ณ  บริเวณกังหันลมต้นที่ 11  จุด HIGHT LIGHT ที่ 2คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคณะเจ้าหน้าที่บริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
ณ บริเวณกังหันลมต้นที่ 11  จุด HIGHT LIGHT ที่ 2คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าเยี่ยมชมระบบควบคุมงานภายใน กังหันลมต้นที่ 11ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
มอบของที่ระลึก ให้แก่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจพลังงานลม คุณธฤติ บุณยายนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
มอบของที่ระลึก ให้แก่ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ คุณนัฐพล ผลม่วงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
มอบของที่ระลึก ให้แก่ผู้จัดการชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม คุณชาญศักดิ์ ไชยสิทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
มอบของที่ระลึก ให้แก่วิศวกรควบคุมการเดินเครื่อง คุณสุชาติ กลขุนทดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
มอบของที่ระลึก ให้แก่วิศวกรไฟฟ้า คุณวีระยุทธ์ โรจน์ถิรธนากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
มอบของที่ระลึก ให้แก่รักษาการหัวหน้าแผนกประสานงานโครงการ คุณชนิดา พงษ์สุริยาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
มอบของที่ระลึก ให้แก่พนักงานพัฒนาโครงการ คุณศุภรดา จรัสแสนประเสริฐประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
มอบของที่ระลึก ให้แก่ผู้ประสานงาน คุณอมรรัตน์ เทียมดีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
มอบของที่ระลึก ให้แก่ผู้ประสานงาน คุณรัชนี แทนชาริประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
มอบของที่ระลึก ให้แก่ผู้ประสานงาน คุณศศิธร บุญช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
มอบของที่ระลึก ให้แก่พนักงานด้านชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม คุณพชรินทร์ หมั่นจิตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน
มอบของที่ระลึก ให้แก่พนักงานชุมชนสัมพันธ์ คุณณัชธยาน์ เซี่ยงเห็น