โครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนมีนาคม 2563

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำปี 2563
ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ครั้งนี้ นำฝึกอบรมโดย ผู้จัดการฝ่ายบัญชี คุณรัตนา เจาวัฒนา ซึ่งในโครงการดังกล่าวเน้นการปฎิบัติเป็นหลักมีการอบรมฝึกพัฒนาจิตใจโดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ การสวดมนต์เป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่ง เป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนคิดทำด้วยเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความสามัคคี
การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริษัท อินเด็กซ์ฯ (สำนักงานใหญ่) ห้องประชุมชั้น 7 ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563
 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี คุณรัตนา  เจาวัฒนา
นำผู้บริหารและพนักงาน สวดมนต์
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนมีนาคมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสวดมนต์
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนมีนาคมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสวดมนต์
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนมีนาคมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสวดมนต์
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนมีนาคมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสวดมนต์
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนมีนาคมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสวดมนต์
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนมีนาคมผู้บริหารและพนักงาน นั่งสมาธิ
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนมีนาคมผู้บริหารและพนักงาน นั่งสมาธิ
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนมีนาคมผู้บริหารและพนักงาน นั่งสมาธิ
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนมีนาคมผู้บริหารและพนักงาน นั่งสมาธิ
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนมีนาคมผู้บริหารและพนักงาน นั่งสมาธิ
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนมีนาคม