โครงการฝึกอบรมในหัวข้อ "ความกตัญญูกตเวที" รุ่นที่ 1

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ "ความกตัญญูกตเวที" ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้มีสติ มีปัญญาบริบูรณ์ เป็นผู้รู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นกระทำไว้แก่เราไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามต้องระลึกนึกถึงไม่ลืมเลือน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ว่าสิ่งใดที่ควรแก่ความกตัญญูกตเวที
การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ทั้ง 2 ท่าน ดังนี้

1.ศาสตราจารย์ ดร.พระมหาพงศธร ฐิตสํวโร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณธรรม 3 ดี วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
2.พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิ จิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน
ในส่วนระยะเวลาการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 จัดการฝึกอบรมวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2563  ณ บริษัท อินเด็กซ์ฯ (สำนักงานใหญ่) ห้องประชุมชั้น 7


*****************************************************************************************************************ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กราบบูชาพระรัตนตรัย
และพลเอก สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริยธรรม
นำสวดมนต์ แก่คณะผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมอบรม รุ่มที่ 1พิธีกรกล่าวเรียนเชิญ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ขึ้นกล่าวเปิดโครงการฝึกอบร


ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที”
พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

ประธานมูลนิธิ จิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน
วิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1
พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

ประธานมูลนิธิ จิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน
วิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1

 


ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษา, คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน
เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

ประธานมูลนิธิ จิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน
วิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1
ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปรึกษา, คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน
เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1
คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน

เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1
ผู้บริหาร และพนักงาน

เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1
ผู้บริหาร และพนักงาน

เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน

เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1
คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน

เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1
คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน

เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน
เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1
ท่านวิทยากร พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา มอบของที่ระลึก ให้กับบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
รับมอบโดย ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ผปธ.สายงานโครงการขนาดใหญ่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1
ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์
ผปธ.สายงานโครงการขนาดใหญ่และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
มอบของที่ระลึก ให้กับ
ท่านวิทยากร พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
ในโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1
ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ผปธ.สายงานโครงการขนาดใหญ่แ
ละเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นตัวแทน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด มอบของที่ระลึก
ให้กับผู้ช่วยวิทยากร ทั้ง 2 ท่าน ในโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1
ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ผปธ.สายงานโครงการขนาดใหญ่แ
ละเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นตัวแทน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด มอบของที่ระลึก
ให้กับผู้ช่วยวิทยากร ทั้ง 2 ท่าน ในโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1
พลเอก สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริยธรรม,
ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ผปธ.สายงานโครงการขนาดใหญ่แ
ละเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคณะผู้บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ ท่านวิทยากร พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
ในโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1
พลเอก สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริย
ธรรม,
ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ผปธ.สายงานโครงการขนาดใหญ่แ
ละเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ ท่านวิทยากร พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
ในโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1
พลเอก สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริยธรรมกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงาน ที่เข้าร่วมอบรมทุกท่าน


 
พลเอก สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริยธรรม
กราบบูชาพระรัตนตรัย และนำสวดมนต์
แก่คณะผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1


 
พลเอก สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริยธรรม
นำสวดมนต์
แก่คณะผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1


 
พิธีกรกล่าวแนะนำ
ท่านวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.พระมหาพศธร ฐิตสํวโร ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณธรรม 3 ดี วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
ศาสตราจารย์ ดร.พระมหาพศธร ฐิตสํวโร  
ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณธรรม 3 ดี วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
วิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1

 
คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน
เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1


คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน
เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1


 

คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน
เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1
 
คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน
เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1
 
 

คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน
เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน
เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1

คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน
เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1


 
ศาสตราจารย์ ดร.พระมหาพศธร ฐิตสํวโร ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณธรรม 3 ดี วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
วิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1


 
 
ศาสตราจารย์ ดร.พระมหาพศธร ฐิตสํวโร ผอ.ศูนย์พัฒนาคุณธรรม 3 ดี วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
วิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1
พลเอก สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริย
ธรรม
นำสวดมนต์ แก่คณะผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1พลเอก สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริย
ธรรม กล่าวปิดโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 1

**********************************************************************