โครงการฝึกอบรมในหัวข้อ "ความกตัญญูกตเวที" รุ่นที่ 2

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ "ความกตัญญูกตเวที" ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้มีสติ มีปัญญาบริบูรณ์ เป็นผู้รู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นกระทำไว้แก่เราไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามต้องระลึกนึกถึงไม่ลืมเลือน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ว่าสิ่งใดที่ควรแก่ความกตัญญูกตเวที
การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ทั้ง 2 ท่าน ดังนี้
1.พระมหานรินทร์ศักดิ์ สจฺจวาที 2.พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิ จิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน
ในส่วนระยะเวลาการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 2 รุ่น
รุ่นที่ 2 จัดการฝึกอบรมวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2563  ณ บริษัท อินเด็กซ์ฯ (สำนักงานใหญ่) ห้องประชุมชั้น 7คุณถาวร จิตจง ผปธ.สายงานวิศวกรรม กราบบูชาพระรัตนตรัยพลเอก สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริย
ธรรม
นำสวดมนต์ แก่คณะผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมอบรม รุ่มที่ 2พิธีกรกล่าวเรียนเชิญ คุณถาวร จิตจง ผปธ.สายงานวิศวกรรม ขึ้นกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรคุณถาวร จิตจง ผปธ.สายงานวิศวกรรม

ขึ้นกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 2พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิ จิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน

วิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 2พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิ จิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน

วิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 2คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน

เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 2คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน

เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 2คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน
เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 2คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน

เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 2ท่านวิทยากร พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา มอบของที่ระลึก

ให้กับบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
รับมอบโดย
พลเอก สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริยธรรม
ในโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 2คุณชุมพล สังขปรีชา ผปธ.สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

มอบของที่ระลึก ให้กับท่านวิทยากร พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
ในโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 2คุณชุมพล สังขปรีชา ผปธ.สายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
มอบของที่ระลึก ให้กับผู้ช่วยวิทยากร ทั้ง 2 ท่าน
ในโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 2คุณชุมพล สังขปรีชา ผปธ.สายงานพัฒนาธุรกิจ, คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

ถ่ายภาพร่วมกับ ท่านวิทยากร พันเอกนายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา
ในโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 2พลเอก สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริย
ธรรม
กราบบูชาพระรัตนตรัย และนำสวดมนต์ แก่คณะผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 2พลเอก สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริย
ธรรม
กราบบูชาพระรัตนตรัย และนำสวดมนต์ แก่คณะผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 2พิธีกรกล่าวแนะนำ
ท่านวิทยากร พระมหานรินทร์ศักดิ์ สจฺจวาที
 
พระมหานรินทร์ศักดิ์ สจฺจวาที
วิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 2

 
พระมหานรินทร์ศักดิ์ สจฺจวาที
วิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 2
 
 
ท่านที่ปรึกษา, คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 2
 
พลเอก สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริยธรรม เป็นตัวแทน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ถวายของที่ระลึก ให้กับพระคุณเจ้า พระมหานรินทร์ศักดิ์ สจฺจวาที

 
ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 2
 

ท่านที่ปรึกษา, คณะกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 2

ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบวุฒิบัตรให้กับ
ท่านที่ปรึกษา และผู้บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ที่เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 2
และถ่ายภาพร่วมกัน

 
ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบวุฒิบัตรให้กับ
ท่านที่ปรึกษา และผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ที่เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นที่ 2
และถ่ายภาพร่วมกัน