การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ที่เกิดขึ้นนั้น บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ได้กำหนดมาตราการเร่งด่วนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) เพื่อให้เกิดความมั่นใจและสร้างความปลอดภัยสำหรับพนักงานโดยรวมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดหาอุปกรณ์ตรวจวัดอุณภูมิ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้สำหรับพนักงานและมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานในช่วงเช้าของทุกวัน พร้อมทั้งบันทึกการเฝ้าติดตามสุขภาพหากพบพนักงานที่มีอาการไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ต้องรีบให้ไปพบแพทย์ทันที เพื่อตรวจวินิจฉัยรับการรักษาหรือหยุดพักเฝ้าระวังอาการต่อไป ทางบริษัทฯ ยังรณรงค์ให้พนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ รวมถึง กิน ร้อน ช้อนกลาง และทำความสะอาดสถานที่ทำงาน โต๊ะ เก้าอี้ ห้องประชุม ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน