ลงนามสัญญา งานจ้างที่ปรึกษางานบริการด้านวิศวกรรม

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ลงนามสัญญาร่วมกับ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด ในงานจ้างที่ปรึกษา งานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับ การสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านเหนือ) 
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
ณ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ลงนามสัญญา งานจ้างที่ปรึกษางานบริการบนทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านเหนือ)