โครงการฝึกอบรม "ความกตัญญูกตเวที" รุ่นพิเศษ

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ "ความกตัญญูกตเวที" รุ่นพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นสำหรับผู้บริหารและพนักงานที่ติดภาระกิจ ไม่ได้เข้ารับการอบรมที่จัดขึ้นใน 2 รุ่นที่ผ่านมา การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยณงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้มีสติ มีปัญญาบริบูรณ์ เป็นผู้รู้อุปการะคุณที่ผู้อื่น กระทำไว้แก่เราไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามต้องระลึกนึกถึงไม่ลืมเลือน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ว่าสิ่งใดที่ควรแก่ความกตัญญูกตเวที การฝึกอบรมรุ่นพิเศษนี้จัดขึ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ บริษัท อินเด็กซ์ฯ (สำนักงานใหญ่) ห้องประชุม ชั้น 7
โครงการฝึกอบรมในหัวข้อ“ความกตัญญูกตเวที” รุ่นพิเศษ  โดย ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานจ้าหน้าที่บริหารโครงการฝึกอบรมในหัวข้อ“ความกตัญญูกตเวที” รุ่นพิเศษ  โดย ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารและพนักงาน เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อ “ความกตัญญูกตเวที” รุ่นพิเศษ โดย ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานจ้าหน้าที่บริหาร

โครงการฝึกอบรมในหัวข้อ“ความกตัญญูกตเวที” รุ่นพิเศษ  โดย ดร.ชัยณรงค์  ณ ลำพูน ประธานจ้าหน้าที่บริหาร