ลงนามสัญญา ที่ปรึกษาการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานี - บึงกาฬ จ.อุดรธานี

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุรินทร์ โซนี่ นักลงทุนสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจ, บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด, บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด ลงนามสัญญาร่วมกับกรมทางหลวง สำนักแผนงาน ในงานจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างข่ายทางหลวงเชื่อมโยง จังหวัดอุดรธานี - บึงกาฬ จ.อุดรธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ กรมทางหลวง สำนักแผนงาน
ลงนามสัญญา
งานจ้างที่ปรึกษาการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง
จังหวัดอุดรธานี - บึงกาฬ จ.อุดรธานี กับกรมทางหลวง สำนักแผนงาน