โครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2563

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ครั้งนี้ นำฝึกอบรมโดย พล.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งในโครงการดังกล่าว เน้นการปฎิบัติเป็นหลัก มีการอบรมฝึกพัฒนาจิตใจโดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ การสวดมนต์เป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งเป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนคิดทำด้วยเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความสามัคคี จัดขึ้นในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม  2563 ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


พล.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริยธรรม นำผู้บริหารและพนักงานสวดมนต์ ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนสิงหาคม


ผู้บริหารและพนักงานร่วมสวดมนต์ ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2563


ผู้บริหารและพนักงานร่วมสวดมนต์ ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2563


พล.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริยธรรม นำผู้บริหารและพนักงานสวดมนต์ ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนสิงหาคม
ผู้บริหารและพนักงานร่วมสวดมนต์ ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2563

บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ