เยี่ยมชมกิจการและเยี่ยมชมธุรกิจ (Company Visit)

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (IND) ต้อนรับคณะผู้บริหาร จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการและเยี่ยมชมธุรกิจ (Company Visit)
ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เยี่ยมชมกิจการ : พลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ (แถวนั่งคนที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท
ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (แถวนั่งคนที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท     
และคณะผู้บริหาร  บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (IND) และคุณเสกสรรค์ ธโนปจัย (แถวยืนคนที่ 7 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit)

ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 


เข้าเยี่ยมชมธุรกิจ : บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้าง สถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยาน  
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เข้าเยี่ยมชมธุรกิจ : บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง (ช่วงบางซื่อ – รังสิต) 
ณ สถานีดอนเมือง