เข้าร่วมสัมมนากับสภาวิศวกร ในโครงการสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยสภาวิศวกร ได้จัดสัมมนาออนไลน์ภายใต้โครงการสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยมีวุตถุประสงค์ นำเสนอข้อมูลและรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์และถูกต้องเหมาะสม
ทางบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ดังกล่าว 2 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "มาตรฐานความปลอดภัยในการเปิดอุโมงค์ใต้ดิน" โดยคุณไพรัตน์ เจริญกิจ  
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563  เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บมจ.อินเด็กซฯ
2. หลักสูตรสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "Introduction to Process Safe and Risk management" โดยคุณปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ 
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563  เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 บมจ.อินเด็กซฯ
การจัดพนักงานเข้าร่วมอบรมทั้ง 2 หลักสูตร เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในองค์กรต่อไป 

 เข้าร่วมสัมมนากับสภาวิศวกร ในโครงการสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "มาตรฐานความปลอดภัยในการเปิดอุโมงค์ใต้ดิน" โดยคุณไพรัตน์ เจริญกิจ
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563  เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บมจ.อินเด็กซฯ


 เข้าร่วมสัมมนากับสภาวิศวกร ในโครงการสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "Introduction to Process Safe and Risk management" โดยคุณปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 บมจ.อินเด็กซฯ