ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

      บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี วันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7