โครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนตุลาคม 2563

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ครั้งนี้ นำฝึกอบรมโดย พล.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งในโครงการดังกล่าว เน้นการปฎิบัติเป็นหลัก มีการอบรมฝึกพัฒนาจิตใจโดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ การสวดมนต์เป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งเป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนคิดทำด้วยเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความสามัคคี
จัดขึ้นในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


 

พล.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริยธรรม นำผู้บริหารและพนักงานสวดมนต์
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนตุลาคม 2563


ผู้บริหารและพนักงานร่วมสวดมนต์ ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนตุลาคม 2563
ผู้บริหารและพนักงานร่วมนั่งสมาธิ ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนตุลาคม 2563