โครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรมประจำปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ครั้งนี้ นำฝึกอบรมโดย พล.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งในโครงการดังกล่าว เน้นการปฎิบัติเป็นหลัก มีการอบรมฝึกพัฒนาจิตใจโดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ การสวดมนต์เป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งเป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนคิดทำด้วยเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความสามัคคี จัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)พล.อ.สุนัย สัมปัตตะวนิช ที่ปรึกษาสายงานคุณธรรมจริยธรรม นำผู้บริหารและพนักงานสวดมนต์
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563ผู้บริหารและพนักงานร่วมสวดมนต์ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563ผู้บริหารและพนักงานร่วมนั่งสมาธิ
ในโครงการสวดมนต์และอบรมคุณธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563