ฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2563

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2563 ในหัวข้อ "เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน ที่ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจลูกน้อง" โดยได้รับเกียรติจาก คุณมงคล กรัตะนุตถะ CEO สถาบันฝึกอบรมด็อกเตอร์ฟิช เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นกล่าวเปิดโครงการ “ฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2563”
 

คุณมงคล กรัตะนุตถะ CEO สถาบันฝึกอบรมด็อกเตอร์ฟิช วิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้
ภาพบรรยากาศ โครงการ “ฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2563”
หัวข้อ "เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน ที่ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจลูกน้อง"


ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ผปธ.สายงานโครงการพิเศษ มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร


ท่านวิทยากร มอบวุฒิบัตร ให้กับดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ผปธ.สายงานโครงการพิเศษ 


ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ ผปธ.สายงานโครงการพิเศษ  มอบวุฒิบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทุกท่าน
พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน