">

ท่าอากาศยาน

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ
( การออกแบบรายละเอียด, การบริหารงานโครงการ / การควบคุมงานก่อสร้าง )
BAFS SBIA Into-Plane Facilities Project
BAFS SBIA Into-Plane Facilities Project
( การออกแบบรายละเอียด, การบริหารงานโครงการ / การควบคุมงานก่อสร้าง )
งานศึกษา สำรวจออกแบบรายละเอียดงานขยายความยาวทางวิ่ง ทางขับ ท่าอากาศยานภูเก็ต
งานศึกษา สำรวจออกแบบรายละเอียดงานขยายความยาวทางวิ่ง ทางขับ ท่าอากาศยานภูเก็ต
โครงการขยายต่อท่อน้ำมันอากาศยาน สำหรับหลุมจอดที่ 91-100
โครงการขยายต่อท่อน้ำมันอากาศยาน สำหรับหลุมจอดที่ 91-100
( การบริหารงานโครงการ / การควบคุมงานก่อสร้าง )
งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างเพื่อปรับปรุงขยายห้องผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่
งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างเพื่อปรับปรุงขยายห้องผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่
( งานวางแผนแม่บทและการสำรวจ )
งานศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดงานขยายความยาวทางวิ่ง ทางขับ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
งานศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดงานขยายความยาวทางวิ่ง ทางขับ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
( งานวางแผนแม่บทและการสำรวจ )
ท่าอากาศยานภูเก็ต
ท่าอากาศยานภูเก็ต
( การบริหารงานโครงการ / การควบคุมงานก่อสร้าง )
Suvarnabhumi Airport
Suvarnabhumi Airport
( งานวางแผนแม่บทและการสำรวจ )
งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงขยายห้องผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ระยะที่ 2)
งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงขยายห้องผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ระยะที่ 2)
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา สำรวจ และปรับปรุงแผนแม่บท ระบบท่าอากาศยานของท่าอากาศยานเชียงใหม่, หาดใหญ่, ภูเก็ต, และเชียงราย
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา สำรวจ และปรับปรุงแผนแม่บท ระบบท่าอากาศยานของท่าอากาศยานเชียงใหม่, หาดใหญ่, ภูเก็ต, และเชียงราย