">

อาคาร

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
( การออกแบบรายละเอียด )
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการควบคุมงานก่อสร้างโรงเรียนโยธินบูรณะแห่งใหม่
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการควบคุมงานก่อสร้างโรงเรียนโยธินบูรณะแห่งใหม่
( การบริหารงานโครงการ / การควบคุมงานก่อสร้าง )
ครัวการบินไทย
ครัวการบินไทย
( การออกแบบรายละเอียด )
อาคารปฏิบัติการท่าอากาศยาน
อาคารปฏิบัติการท่าอากาศยาน
( งานวางแผนแม่บทและการสำรวจ )