นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทฯ ขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์หลักและเว็บไซต์สำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อจัดเก็บข้อมูลไปพัฒนาเว็บไซต์ และปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

1. ข้อมูลที่บริษัทฯ จัดเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสำหรับติดต่อ ซึ่งรวมถึง คำนำหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ประวัติการศึกษา (ในการสมัครงาน ระบุ ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา เกรดเฉลี่ย)


2. การนำข้อมูลไปใช้

  • เพื่อติดต่อกลับในการให้ข้อมูลหรือตอบคำถามผู้ติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์
  • เพื่อติดต่อกลับและ/หรือขอข้อมูล/ความยินยอมอื่นๆ ที่ผู้สมัครงานติดต่อทางเว็บไซต์
  • เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ เนื้อหา และอื่นๆ ภายในเว็บไซต์ให้ตรงต่อความต้องการผู้ใช้งาน

3. การรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกรรม/รายการต่างๆ กับบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่มีการจัดเก็บ จะมีการเข้ารหัสข้อมูลในระหว่างการจัดเก็บ เพื่อป้องกันการโจรกรรมและ/หรือถูกนำไปใช้ผิดวัตุประสงค์ และจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระดับสูงสุด จำเป็นต้องขออนุญาตจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ดูแลรับผิดชอบในการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้งาน


4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น แต่ไม่เกินพระราชบัญญัติ/กฎหมายกำหนดไว้ หลังบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการลบทิ้งอย่างถาวร ไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ/กฎหมายที่กำหนดไว้